متن اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.