فهرست مطالب
متن اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.