متن اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.