متن اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.