متن اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.