متن اصل ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد.