متن اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.