متن اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.