متن اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.