متن اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

« قبلی