متن اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.