فهرست مطالب
متن اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.