فهرست مطالب
متن اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.