فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.