فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.