فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.