فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.