فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.