فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.