فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.