فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن‌ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این‌ها ممنوع است.