فهرست مطالب
متن اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.