فهرست مطالب
متن اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.