فهرست مطالب
متن اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.