فهرست مطالب
متن اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون.