فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.