فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.