فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.