فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.