فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.