فهرست مطالب
متن اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.