فهرست مطالب
متن اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.