متن اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.