متن اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.