متن اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.