متن اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.