متن اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.