فهرست مطالب
متن اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.