متن اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.