متن اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.