متن اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.