متن اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.