فهرست مطالب
متن اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.