متن اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.