فهرست مطالب
متن اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.