متن اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.