فهرست مطالب
متن اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.