متن اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.