متن اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.