فهرست مطالب
متن اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.